Algemene voorwaarden - X-Medic

Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden X-Medic B.V.


Hoofdstuk 1: inleidende bepalingen

Artikel 1 Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
• Opdrachtgever: de partij (exclusief de ZZP-er) die een overeenkomst met X-Medic B.V. aan gaat inzake het verstrekken van een op arbeidsbemiddeling gebaseerde dienstverlening door X-Medic B.V. aan deze partij.
• X-Medic B.V.: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X-Medic B.V., gevestigd te (7582 ZW) Losser aan de Möllenbergstraat 16, ingeschreven in het handelsregister met nummer 67880304.
• Bemiddelingsovereenkomst ZZP: overeenkomst waarbij X-Medic B.V. een ZZP’er in het kader van diens uitoefening van zijn bedrijf of de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, ter beschikking stelt aan Opdrachtgever om zelfstandig werkzaamheden te verrichten.
• Detachering: de overeenkomst waarbij X-Medic B.V. een natuurlijk persoon ter beschikking stelt aan Opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.
• Dienstverleningsovereenkomst: overeenkomst waarin de ene partij aan de andere een dienst verleent tegen een van tevoren afgesproken tarief.
• ZZP-er: de persoon die door tussenkomst van X-Medic B.V., op basis van een (overeenkomst tot) bemiddeling ZZP, als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.  
• Gedetacheerde: de natuurlijk die bij X-Medic B.V. in loondienst werkt met het oog op het verrichten van werkzaamheden voor opdrachtgever door middel van detachering.
• Dienstverlening: de diensten aangeboden door X-Medic B.V., zoals detachering en de bemiddeling van ZZP’ers
• Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.  

Artikel 2 Werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en X-Medic B.V. en de hiertoe gesloten overeenkomsten tussen X-Medic B.V., haar opdrachtgevers en de ZZP’er en werknemer in loondienst bij X-Medic B.V., zowel binnen Europa, Zwitserland als Aruba. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met X-Medic B.V. voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.
3. De toepasselijkheid algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever of ZZP’er wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
5. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door X-Medic B.V. en Opdrachtgever.
6. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen, offertes en tarieflijsten zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaardt wordt, heeft X-Medic B.V. het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3. Offertes van X-Medic B.V. zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie
1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke X-Medic B.V. volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan X-Medic B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3. Indien en voorzover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.
4. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan X-Medic B.V. ter beschikking zijn gesteld, heeft X-Medic B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.


Hoofdstuk 2: detachering

Artikel 5 overeenkomst
1. De Detachering tussen X-Medic B.V. en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de Detachering door X-Medic B.V. aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever.
2. De Detachering wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de overeenkomst tot Detachering (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Gedetacheerde blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Detachering.
3. De Detachering strekt tot de terbeschikkingstelling van Gedetacheerde aan Opdrachtgever om onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.
4. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de terbeschikkingstelling, alsmede de noodzakelijke informatie over de persoon van Gedetacheerde, worden overeengekomen (en vastgelegd) in de overeenkomst tot Detachering.
5. X-Medic B.V. zal zich inspannen om Gedetacheerde, voor zover Opdrachtgever daartoe verzoekt, zorg te laten dragen voor naleving van interne regelgeving, daaronder begrepen de huisregels en instructies, voor zover dit redelijkerwijs van Gedetacheerde kan worden verlangd. Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, geldt hierbij echter onverkort.
6. Het staat X-Medic B.V. vrij iedere verhoging van de lonen, andere arbeidsvoorwaarden of kostenvergoedingen volgend uit de een eventueel op X-Medic B.V. van toepassing zijnde CAO dan wel volgend uit de CAO binnen de branche waarin Gedetacheerde werkzaam is, door te berekenen aan Opdrachtgever en de tarieven dienovereenkomstig te verhogen. X-Medic B.V. heeft eveneens het recht om het tarief te verhogen in geval van gewijzigde wetgeving, gewijzigde pensioenverplichtingen en/of wijziging van de sociale lasten.

Artikel 6 Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever geldt als werkgever van Gedetacheerde in de zin van de Arbeidsomstandigenhedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Opdrachtgever verplicht zich om Gedetacheerde de werkzaamheden te laten uitvoeren conform de eisen uit wet- en regelgeving en om zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen en instructies aan Gedetacheerde te geven als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat Gedetacheerde schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden.
2. X-Medic B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de Gedetacheerde, dan wel degene die onder verantwoordelijkheid van X-Medic B.V.bij opdrachtgever werkzaamheden verricht, van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden mag wordt vertrouwd.  
3. De aansprakelijkheid voor directe schade van X-Medic B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever X-Medic B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stel, stellende daarbij een redelijke termijn te zuivering van tekortkoming en X-Medic B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat X-Medic B.V. in staat is adequaat te reageren.
4. Indien Opdrachtgever de Gedetacheerde werkzaamheden laat of wil laten verrichten buiten Nederland, heeft schade die de Gedetacheerde lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, lijden tijdens of samenhangend met de dienstreis te gelden als schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden, als bedoeld in het voorgaande lid. Opdrachtgever is gehouden terzake een adequate verzekering af te sluiten.
5. Indien Opdrachtgever de Gedetacheerde werkzaamheden laat of wil laten verrichten buiten Europa, is Opdrachtgever gehouden om een adequate verzekering af te sluiten, die dekking geeft in gevallen waarin de Gedetacheerde schade lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, schade lijden, tijdens de uitoefening van de werkzaamheden of tijdens een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden, dat deze schade op grond van Nederlands recht dan wel het toepasselijk recht van een andere staat niet voor rekening van de Gedetacheerde, dan wel hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, komt. Opdrachtgever is hiertoe gehouden omdat het voor X-Medic B.V. niet mogelijk is om deze risico’s adequaat te verzekeren.
6. De aansprakelijkheid van X-Medic B.V. voor directe schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van het door X-Medic B.V. ten behoeve van het specifieke werk waarbij de schade is ontstaan in rekening gebrachte bedrag, doch niet hoger dan het bedrag waarvoor X-Medic B.V. verzekerd is en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
7. X-Medic B.V. aanvaart geen aansprakelijkheid voor de resultaten van werkzaamheden die onder leiding en toezicht van opdrachtgever tot stand zijn gekomen.
8. Aansprakelijkheid van X-Medic B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Gedetacheerde of ZZP’er, ongeacht het soort Dienstverlening. X-Medic B.V.  accepteert, indien, om welke reden dan ook, (achteraf) blijkt dat er een verkeerde keuze door Opdrachtgever is gemaakt, hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt indien een Gedetacheerde of ZZP’er zich op enig moment (om hem of haar moverende redenen) terugtrekt.

Artikel 7 Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart X-Medic B.V. voor schade ontstaan aan persoon of goed van medewerker van X-Medic B.V. indien deze op locatie (het bedrijf van opdrachtgever of een overeengekomen locatie elders) is ontstaan.
2. X-Medic B.V. vrijwaart Opdrachtgever voor (na)heffingen ter zake sociale lasten, loonbelasting en premies volksverzekering, door X-Medic B.V. verschuldigd in verband met medewerkers van X-Medic B.V. die werkzaam zijn aan de werkopdracht van opdrachtgever.

Artikel 8 Geheimhouding
1. Het staat Opdrachtgever vrij met Gedetacheerde geheimhouding ter zake van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever overeen te komen, mits dit schriftelijk gebeurt.
2. Het staat Opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met Gedetacheerde aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van werkzaamheden van Gedetacheerde in het kader van de Detachering.

Artikel 9 Beëindiging van de Detachering
In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden over de opzegging en ontbinding van de Detachering heeft te gelden:

1. dat Opdrachtgever Gedetacheerde, ongeacht de reden van opzegging c.q. ontbinding, onverwijld in kennis dient te stellen van de beëindiging van de Detachering;
2. de Detachering van rechtswege eindigt, wanneer de overeenkomst tussen X-Medic B.V. en de Gedetacheerde eindigt, ongeacht de reden daarvan. X-Medic B.V. is niet schadeplichtig. X-Medic B.V.  zal zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen. Indien voor vervanging wordt zorg gedragen, ontstaat een nieuwe Detachering;
3. de looptijd van de overeenkomst kan worden verlengd mits een verzoek hiertoe minimaal vier weken voor de afloopdatum schriftelijk bij X-Medic B.V. is ingediend. Wanneer X-Medic B.V. binnen vier weken na dagtekening van bovenstaand verzoek schriftelijk te kennen geeft de verlenging als eenmalig te willen beschouwen zal verdere verlening niet meer mogelijk zijn.
4. indien de beëindiging het resultaat is van omstandigheden aangaande de persoon van Gedetacheerde, zal X-Medic B.V. zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen. Indien voor vervanging wordt zorg gedragen, ontstaat een nieuwe overeenkomst tot Detachering;
5. indien de duur van de Detachering afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis, of van het eindigen van een bepaald project, of indien Opdrachtgever de  Detachering binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is Opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, X-Medic B.V. hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk te informeren. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is Opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van X-Medic B.V. die daarvan het direct of indirecte gevolg is.

Artikel 10 overname personeel
1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na de beëindiging ervan geen medewerker van X-Medic B.V. die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van X-Medic B.V.
2. Bij overtreding van voornoemde bepaling verbeurt opdrachtgever tegenover X-Medic B.V. een direct opeisbare boete van € 100.000 zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van de daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete overtreft.


Hoofdstuk 3 Bemiddeling ZZP’ers

Artikel 11 overeenkomst
1. De bemiddeling ZZP tussen X-Medic B.V. en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de overeenkomst tot Bemiddeling ZZP door X-Medic B.V. aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever.
2. De overeenkomst tot Bemiddeling ZZP wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de overeenkomst tot bemiddeling ZZP (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of ZZP’er blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst tot Bemiddeling ZZP.
3. De overeenkomst tot Bemiddeling ZZP strekt tot het verrichten van een opdracht voor Opdrachtgever door de ZZP’er, als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, middels tussenkomst van X-Medic B.V..
4. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de opdracht worden overeengekomen (en vastgelegd) in de overeenkomst tot Bemiddeling ZZP.
5. Opdrachtgever na bemiddeling van Bemiddelaar aan ZZP’er de opdracht wenst te verstrekken om buiten dienstverband voor hem werkzaamheden te verrichten onder de voorwaarden zoals overeengekomen in deze overeenkomst
6. De overeenkomst door Opdrachtgever en ZZP’er wordt gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, waarbij ZZP’er de werkzaamheden uitvoert in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep/bedrijf en de bepalingen van Titel 7 van Boek 7 BW op de Overeenkomst van toepassing zijn, behoudens indien en voor zover daarvan door Partijen in de Overeenkomst is afgeweken
7. Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat ZZP‘er ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. X-Medic B.V. sluit jegens Opdrachtgever alle aansprakelijkheid uit voor schade, die de ZZP’er door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd, personeelsleden en klanten van Opdrachtgever.
2. ZZP’er verklaart in het bezit te zijn van - en garandeert dat een eventueel door hem ingeschakelde derde in het bezit is van - een voor de uit te voeren Opdracht adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering heeft een maximale dekking van 2500.000 (zegge: tweeeneenhalfmiljoen euro) per gebeurtenis en maximaal € 5000.000 (zegge: vijfmiljoen euro) per jaar. Zzp’er garandeert dat ter zake van deze aansprakelijkheidsverzekeringen afdoende dekking gewaarborgd zal blijven tijdens de Opdracht en dat de premies tijdig en volledig worden betaald, dan wel er op toe te zien dat deze tijdig door de betrokken derde worden betaald. Op verzoek van Opdrachtgever en/of ZZP’er jaarlijks een kopie van deze betaalde aansprakelijkheidsverzekering aan Opdrachtgever en/of X-Medic B.V. overleggen.
3. Opdrachtgever is gehouden X-Medic B.V. nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, klanten van Opdrachtgever, ZZP’er, alsmede hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt X-Medic B.V. alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
4. Door een overeenkomst tot Bemiddeling ZZP aan te gaan, geven Opdrachtgever, de ZZP’er en X-Medic B.V. uiting aan hun uitdrukkelijke wens om de werkzaamheden niet op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW e.v. of overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW te doen verrichten, alsmede om te voorkomen dat sprake is van één van de in de wet genoemde fictieve dienstbetrekkingen of gelijkgestelden, met het gevolg dat X-Medic B.V. noch Opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor inhouding en afdracht van loon-/inkomstenbelasting alsmede (sociale) premies.
5. Indien X-Medic B.V., als gevolg van de wijze waarop Opdrachtgever en de ZZP’er feitelijk uitvoering geven aan de overeenkomst tot Bemiddeling ZZP, geconfronteerd wordt met vorderingen van derden, daaronder - niet limitatief - begrepen de Belastingdienst en UWV WERKbedrijf, vrijwaart Opdrachtgever X-Medic B.V. daarvoor. Opdrachtgever vergoedt X-Medic B.V.  alle met dergelijke vorderingen verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand. Tevens is Opdrachtgever verplicht op het eerste verzoek en onmiddellijk alle benodigde medewerking, daaronder niet limitatief begrepen het verstrekken van informatie en documenten, te verlenen bij het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
6. Indien zich een wijziging voordoet in de wijze waarop Opdrachtgever en de ZZP’er feitelijk uitvoering geven aan de overeenkomst tot Bemiddeling ZZP, is Opdrachtgever verplicht dit binnen 3 dagen na de wijziging bij X-Medic B.V. te melden.
7. De aansprakelijkheid van X-Medic B.V. voor directe schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van het door X-Medic B.V. ten behoeve van het specifieke werk waarbij de schade is ontstaan in rekening gebrachte bedrag, doch niet hoger dan het bedrag waarvoor X-Medic B.V. verzekerd is en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
8. Aansprakelijkheid van X-Medic B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Gedetacheerde of ZZP’er, ongeacht het soort Dienstverlening. X-Medic B.V. accepteert, indien, om welke reden dan ook, (achteraf) blijkt dat er een verkeerde keuze door Opdrachtgever is gemaakt, hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt indien een Gedetacheerde of ZZP’er zich op enig moment (om hem of haar moverende redenen) terugtrekt.

Artikel 13 Beëindiging van de overeenkomst tot bemiddeling ZZP’er
In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden over de opzegging en ontbinding van de overeenkomst tot Bemiddeling ZZP heeft
te gelden:

1. dat Opdrachtgever ZZP’er, ongeacht de reden van opzegging c.q. ontbinding, onverwijld in kennis dient te stellen van de beëindiging van de overeenkomst tot Bemiddeling ZZP;
2. de overeenkomst tot Bemiddeling ZZP van rechtswege eindigt, wanneer de overeenkomst tussen X-Medic B.V. en de ZZP’er eindigt, ongeacht de reden daarvan. X-Medic B.V. is niet schadeplichtig. X-Medic B.V.  zal zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen;
3. indien de duur van de overeenkomst tot Bemiddeling ZZP afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis, of van het eindigen van een bepaald project is Opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, X-Medic B.V. hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk te informeren.
4. Indien ZZP’er eenzijdig besluit een Opdracht met Opdrachtgever, welke door tussenkomst van X-Medic B.V. tot stand is gekomen, te staken, zonder voorafgaand overleg met en zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever en/of X-Medic B.V., is ZZP’er een direct opeisbare boete verschuldigd aan X-Medic B.V. en aan Opdrachtgever. Deze boete bedraagt € 2.500 (zegge: tweeduizend vijfhonderdvijftig euro) per partij. Deze bepaling laat de mogelijkheid voor X-Medic B.V. en/of Opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet. Partijen komen thans reeds uitdrukkelijk overeen dat Bemiddelaar en Opdrachtgever gerechtigd zijn deze boete te verrekenen/in te houden op betalingen welke zijn nog aan ZZP’er moeten voldoen.


Hoofdstuk 4 Algemene bepalingen

Artikel 14 Termijn van uitvoering
1. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever X-Medic B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.
2. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient de Opdrachtgever voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

Artikel 15 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, en hierdoor het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan worden beïnvloed, zal X-Medic B.V. de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal X-Medic B.V. de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal X-Medic B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 16 Contractsduur
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven tijd dan wel voor de duur van het in de Overeenkomst omschreven project /  de in de Overeenkomst omschreven opdracht.
2. Partijen kunnen in de navolgende gevallen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst, door schriftelijke kennisgeving, buitengerechtelijk ontbinden:
- Indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling wordt verleend dan wel onder curatele wordt gesteld;
- Indien een partij zijn bedrijf staakt of zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt;
- Indien het bedrijf wordt geliquideerd;
- Indien ten laste van een partij beslag wordt gelegd.
X-Medic B.V. kan voorts de overeenkomst beëindigen indien de zeggenschap (in de onderneming) van opdrachtgever wijzigt. Partijen zullen wegens die in dit artikellid bedoelde beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
3. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan, behoudt X-Medic B.V. daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Artikel 17 Tarieven
1. Tenzij ander vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de door X-Medic B.V. te verrichten werkzaamheden door opdrachtgever vergoed worden op basis van aan de werkopdracht bestede uren.
3. Uurtarieven worden vastgesteld per werkopdracht.
4. Tenzij anders vermeld, zijn de tarieven/honoraria van X-Medic B.V. exclusief btw en parkeerkosten.
5. Afspraken betreffende tariefverlaging en/of tariefstijging zijn alleen bindend na schriftelijke toestemming van X-Medic B.V.

Artikel 18 Betaling
1. Uitsluitend Opdrachtgever is aan ZZP’er een vergoeding verschuldigd voor de uitvoering de Opdracht. Betaling door Opdrachtgever ten aanzien van de ZZP’er dan wel de Gedetacheerde dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door partijen is overeengekomen. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door X-Medic B.V. aan te wijzen bankrekening. Opdrachtgever blijft onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor nakoming van deze betalingsverplichting.
2. X-Medic B.V. factureert namens ZZP’er. Opdrachtgever betaalt vervolgens X-Medic B.V. en X-Medic B.V. betaalt ZZP’er namens Opdrachtgever.
3. X-Medic B.V. draagt zorg voor betaling aan de ZZP’er dan wel de Gedetacheerde. X-Medic B.V. zal ZZP’er betalen op het moment dat X-Medic B.V. de betaling van Opdrachtgever dienaangaande heeft ontvangen. Ten aanzien van de betaling aan ZZP’er vervult Bemiddelaar uitsluitend een kassiersfunctie. Betaling door X-Medic B.V. aan ZZP’er bevrijdt Opdrachtgever van zijn betalingsverplichting jegens ZZP’er op basis van deze Overeenkomst. X-Medic B.V.  is verder op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de betaling door Opdrachtgever aan ZZP’er. Het debiteurenrisico ligt altijd bij ZZP’er.
4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die X-Medic B.V. maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,00.  
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten, daarna de rente en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling ergens anders betrekking op heeft.
7. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij X-Medic B.V. zijn ingediend. De bewijslast betreffende de tijdige ontvangst van de reclame door X-Medic B.V. rust op Opdrachtgever. Na ommekomst van deze reclametermijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever het recht op reclame verwerkt. Een reclame en de behandeling daarvan doet overigens niet af aan de betalingsverplichting welke niet wordt opgeschort.

Artikel 19 Vooruitbetaling zekerheidstelling
X-Medic B.V. is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met de verrichting door te gaan. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op X-Medic B.V. rustende plicht uit de overeenkomst, onverminderd het recht van X-Medic B.V. op vergoeding van schade, kosten en interesten door opdrachtgever.

Artikel 20 Overmacht
1. In geval van overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, staking, stremming in het vervoer, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, rand overstroming, in en uitvoerbelemmeringen waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van X-Medic B.V. kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
2. X-Medic B.V. is gerechtigd betaling te vorderen van die prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 21 Geheimhouding en Wet bescherming persoonsgegevens
Informatie, geheimhouding en Wet bescherming persoonsgegevens
1. Alle informatie, die door X-Medic B.V. aan Opdrachtgever wordt verstrekt, in het kader van onderhandelingen of de Overeenkomst, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Opdrachtgever is verplicht om de hoogste mate van geheimhouding met betrekking tot dergelijke informatie in acht te nemen en is daarnaast gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde openbaring van de informatie aan een derde te voorkomen. Opdrachtgever zal alle werknemers en betrokken derde partijen eveneens tot geheimhouding verplichten.
2. Monden de onderhandelingen niet uit in een Overeenkomst, dan zal Opdrachtgever de hoogste mate van geheimhouding betrachten ten aanzien van de informatie en zal hij die nimmer verstrekken aan derden. Opdrachtgever zal daarnaast niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door X-Medic B.V. aangeleverde informatie en dient op eerste verzoek alle informatie en alle gegevensdragers aan X-Medic B.V. te retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct te vernietigen.
3. Opdrachtgever is gehouden de Wet bescherming persoonsgegevens en daarmee samenhangende wet- en regelgeving te eerbiedigen met betrekking tot door X-Medic B.V., in het kader van haar Dienstverlening, verstrekte persoonsgegevens.
4. Blijft Opdrachtgever in gebreke bij het bepaalde in de voorgaande leden, dan zal Opdrachtgever een niet voor matiging vatbare boete aan X-Medic B.V. verschuldigd zijn van € 25.000,00 voor iedere door X-Medic B.V. geconstateerde overtreding, ongeacht het recht van X-Medic B.V. om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22 Toepasselijk recht; bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en X-Medic B.V. waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van X-Medic B.V. is bij uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. X-Medic B.V. heeft echter het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Terug naar de inhoud